Lietošanas Noteikumi

Lietošanas noteikumi un nosacījumi

Pirms sākt lietot tīmekļa vietni un interneta veikalu, kā arī izmantot nomas punkta www.nelss.lv pakalpojumus, lūdzam rūpīgi iepazīties ar lietošanas noteikumiem un nosacījumiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.   Šie lietošanas noteikumi un nosacījumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka gan tīmekļa vietnes un interneta veikala un nomas punkta „www.nelss.lv” (turpmāk – nelss.lv) lietošanas kārtību, gan tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

1.2.  SIA „LEKK”, vienotais reģistrācijas numurs 41203073012, juridiskā adrese: Rīga, Vietalvas iela 18-20, LV-1035, Latvija, tālr.: 26368893 (turpmāk – Nelss.lv), nodrošina nelss.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.2.1. nelss.lv pakalpojumus, tostarp produkciju, izmanto arī neatkarīgie tirgotāji, juridiskas personas (turpmāk – Pārdevējs), kas nelss.lv izmanto kā tirdzniecības e-vidi, lai piedāvātu iegādāties vai nomāt šo produkciju.

1.3. Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziskā persona, kura iepērkas nelss.lv vai izmanto citus nelss.lv pakalpojumus, vai arī juridiskā persona. Šie Noteikumi ir saistoši katram Pircējam neatkarīgi no tā, vai Pircējs izveido savu lietotāja kontu nelss.lv tīmekļa vietnē.

1.4. Tiesības iepirkties nelss.lv ir rīcībspējīgām fiziskām personām, t.i., personām, kuras ir sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa.

1.5. Ja Pircējs pasūta, iznomā vai pērk tīmekļa vietnē nelss.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, vai arī izmanto citus nelss.lv pakalpojumus, tiek pieņemts, ka viņš ir iepazinies un piekrīt Attālinātā līguma noteikumiem, tostarp vispārīgajiem nomas noteikumiem, un apņemas tos ievērot.

1.5.1. Attālinātais līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un/vai veic pirkumu nelss.lv. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot attālinātas saziņas līdzekļus, un e-pastā ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu saistībā ar izdarīto pasūtījumu. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtu, ja tiem var piekļūt persona, kurai tas ir adresēts. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i., līdz pasūtījuma apmaksai, preces nodošanai un nomas gadījumā arī atgriešanai. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti tīmekļa vietnē nelss.lv, bet neattiecas uz tiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Pārdevēja faktiskajā adresē Vietalvas ielā 18-20, Rīga, LV-1035.

1.5.2. Pārdevējs apņemas glabāt noslēgtos Līgumus par nelss.lv preču un pakalpojumu iegādi un/vai nomu, kā arī tie ir Pircējam brīvi pieejami katru reizi pirms pirkuma vai pasūtījuma veikšanas.

1.6. Pārdevējs saglabā tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt vai papildināt Noteikumus, tos publicējot nelss.lv tīmekļa vietnē sadaļā “Lietošanas noteikumi un nosacījumi”. Pircējam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas ir spēkā preču un pakalpojumu pasūtīšanas vai nomas brīdī. Pircējs apņemas pirms katra pirkuma vai pasūtījuma veikšanas iepazīties ar nelss.lv Noteikumiem. Pircējs tos var arī saglabāt sev pieejamā informācijas nesējā vai izdrukāt papīra formā.

1.7. Pircējam nav tiesību izmantot tīmekļa vietnes nelss.lv pakalpojumus, ja viņš iepriekš nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt tiem. Šādā gadījumā Pārdevējs aicina Pircēju iepirkties vai veikt pasūtījumu Nelss.lv faktiskajā biroja adresē Vietalvas ielā 18-20, Rīga, LV-1035.

1.8. Ja Pircējs neievēro Noteikumus, Pārdevējs ir tiesīgs atcelt vai ierobežot Pircēja piekļuvi nelss.lv portālam.

1.9. Pārdevējam, izvietojot nelss.lv attiecīgu paziņojumu vai arī iepriekš nebrīdinot, ir tiesības uz laiku ierobežot piekļuvi nelss.lv vai pilnībā pārtraukt tīmekļa vietnes nelss.lv darbību.

2. PREČU RAKSTUROJUMS UN CENAS

2.1. Norādītās preču un pakalpojumu cenas nelss.lv un faktiskajā adresē var atšķirties. Preču un pakalpojumu cenas nelss.lv sniegtas eiro. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) cenā jau ir iekļauts. Cenā nav iekļauta maksa par preces piegādi.

2.2. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt preču sortimentu, cenas, noteikt precēm un pakalpojumiem īpašu cenu. Preces un pakalpojumi tiek pārdoti par cenu, kas ir spēkā preces vai pakalpojuma pasūtīšanas brīdī. Preču atlikumiem ir informatīvs raksturs, to atjaunošana notiek periodiski.

2.3.   Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma vienpusēji mainīt preču specifikāciju. Preču apraksts izstrādāts, balstoties uz ražotāja sniegto informāciju un ilustratīvo materiālu.

2.4. nelss.lv ilustratīvajam materiālam ir informatīvs raksturs – attēlos redzamās preces pēc krāsas, izmēra, formas un citiem raksturlielumiem var atšķirties no iegādei piedāvātā.

3. PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Pasūtīt, nomāt vai pirkt tīmekļa vietnē nelss.lv piedāvātās preces un pakalpojumus var tikai klienti, kas iepriekš ir reģistrējušies.

3.2.   Lai tīmekļa vietnē nelss.lv iegādātos vai nomātu preces, jāveic šādi soļi:

3.2.1. jāizvēlas prece (vai preces) un jāievieto „Grozā”;

3.2.2. pēc atlasīto preču ievietošanas „Grozā” jāaktivizē funkcija „Izrakstīties”;

3.2.3. pēc visu pasūtījumam nepieciešamo datu lauku aizpildīšanas jānospiež „Turpināt pasūtījuma apmaksu”. Pirkuma apmaksa pilnā apmērā jāveic ar bezskaidras naudas pārskaitījumu.

3.3. Pirkumu apmaksāt iespējams ar bezskaidras naudas pārskaitījumu, saņemot priekšapmaksas rēķinu un veicot maksājumu uz Pārdevēja bankas kontu.

3.4. Pārdevējs ir tiesīgs atteikt pārdot nelss.lv pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, gadījumā, ja:

3.4.1. prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā vai nav pieejama tādā skaitā, kāds norādīts pasūtījumā;

3.4.2. preces cena un parametri neatbilst sistēmā norādītajai informācijai saistībā ar tehnisku kļūmi;

3.4.3. Pircējs nav atzīmējis, ka ir iepazinies ar nelss.lv Noteikumiem.

3.5. Pasūtījums jāapmaksā tūlīt pēc tā izdarīšanas. Tas uzskatāms par iesniegtu no brīža, kad ir veikts maksājums.

3.6. Pasūtījums ir Pircējam un Pārdevējam saistošs ar brīdi, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un e-pastā ir saņēmis Pārdevēja apstiprinājumu. Pasūtījums un tā saņemšanas apstiprinājums uzskatāms par saņemtu ar brīdi, kad persona, kam tas adresēts, var tiem brīvi piekļūt.

3.7. Pircējam ir jāpārbauda pasūtījumā norādītā informācija un dati. Jebkuras neatbilstības gadījumā Pircējam jāinformē Pārdevējs, rakstot uz Pārdevēja klientu servisa e-pasta adresi: info@nelss.lv. Pasūtījumu, kā arī tā saņemšanas apstiprinājumu Pircējs var saglabāt sev pieejamā informācijas nesējā vai izdrukāt papīra formā.

4. PREČU PIEGĀDE (SAŅEMŠANA UN NODOŠANA)

4.1. Pasūtot preces nelss.lv interneta veikalā, pasūtītās preces Pircējs saņem Pārdevēja faktiskajā adresē, kas norādīta katra Pārdevēja profilā, vai arī Nelss.lv biroja adresē: Vietalvas iela 18-20, Rīga, LV-1035, uzņēmuma darba laikā.

4.2. Pārdevēja kontā saņemot pilnā apjomā pirkuma maksu par Pircēja pasūtījumā norādītajām precēm, ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā Pārdevējs sagatavo preci nodošanai Pircējam un par šo faktu informē Pircēju, nosūtot viņam e-pastā paziņojumu vai telefonā īsziņu un informējot par pasūtījuma detaļām – pasūtījuma numuru un vietu, kur prece saņemama (Pārdevēja adresi).

4.3. Preci saņemt iespējams vienīgi tad, ja Pasūtījums ir pilnībā apmaksāts.

4.4. Lai saņemtu preci, Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte, vai vadītāja apliecība, kā arī pasūtījuma numurs vai pasūtījuma apstiprinājums. Preci ir tiesīgs saņemt tikai tas Pircējs, kura dati ir norādīti pasūtījumā. Gadījumā, ja Pircējs nevar uzrādīt pasūtījuma numuru, apstiprinājumu vai personu apliecinošu dokumentu, Pārdevējs patur tiesības neizsniegt preci.

4.5. Pircējs preci var izņemt 7 (septiņu) dienu laikā, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Preces saņemšanas termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pircēja e-pastā ir saņemts paziņojums par preces saņemšanu vai pasūtījuma izpildi.

4.6. Ja Pircējs pasūtīto preci neizņem 4.5. punktā noteiktajā laikā, viņš ir pārkāpis Līguma noteikumus, kas Pārdevējam dod tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma un prasīt Pircējam atlīdzināt izdevumus, kas Pārdevējam radušies saistībā ar preci (tās glabāšanu u. c.). Šādā gadījumā Pārdevējs atlīdzina Pircējam par preci samaksāto summu, ieturot radītos papildu izdevumus.

4.7. Prece Pircējam tiek nodota, balstoties uz piegādes lapu, pavadzīmi un/vai pieņemšanas nodošanas aktu, ja prece tiek nomāta. Dokumentus paraksta Pircējs un Pārdevēja pārstāvis. Pasūtījums ir izpildīts ar brīdi, kad prece ir saņemta un jau minētā dokumentācija parakstīta.

4.8. Ja prece vai inventārs tiek nomāts, Pircējs paraksta gan preces vai inventāra nomas līgumu, gan arī pieņemšanas nodošanas aktu, preci vai inventāru saņemot, kā arī atgriežot nomas perioda beigās.

5. ATCELŠANA UN IZMAIŅAS PASŪTĪJUMĀ

5.1. Lai atceltu pasūtījumu vai izdarītu tajā izmaiņas, Pircējam ir jāsazinās ar nelss.lv klientu servisu pa e-pastu (info@nelss.lv) vai arī telefoniski. Kontakti ir norādīti Pārdevēja uzņēmuma profilā.

6. ATTEIKUMA TIESĪBAS

6.1. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un divu nedēļu (14 dienu) laikā vienpusēji atteikties no interneta veikalā nelss.lv iegādātās preces, atgriežot to Pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs vai viņa norādīta persona, kas nav pārvadātāja, ir ieguvusi preci valdījumā, vai arī no līguma noslēgšanas dienas pakalpojuma sniegšanas gadījumā.

6.2. Pircējam ir pienākums informēt Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, talkā ņemot:

6.2.1. nepārprotamu paziņojumu, kurā pausts lēmums atteikties no Līguma;

6.2.2. iesniedzot paziņojumu e-vidē, izmantojot Pārdevēja klientu servisa e-pasta adresi: info@nelss.lv.

6.3. Paziņojumā par atteikumu Pircējam jānorāda šāda informācija:

6.3.1. pasūtījuma veikšanas datums;
6.3.2. datums, kad prece tika pārņemta valdījumā;
6.3.3. Pircēja vārds un uzvārds;
6.3.4. preces nosaukums, specifikācija;
6.3.5. bankas konta numurs naudas atgriešanai.

6.4. Pircējam ir pienākums preci atgriezt Pārdevējam bez liekas kavēšanās ne vēlāk kā divu nedēļu (14 dienu) laikā pēc tam, kad viņš nosūtījis Pārdevējam atteikumu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja prece atgriezta pirms iepriekš minētā divu nedēļu termiņa beigām.

6.5. Ja Pircējs atgriež preci Pārdevējam, izmantojot pasta pakalpojumus, sūtījums jānoformē, norādot adresi: SIA “LEKK”, Vietalvas iela 18-20, Rīga, LV-1035.

6.6. Pārdevējs bez liekas kavēšanās, ne vēlāk kā divu nedēļu (14 dienu) laikā no brīža, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atteikties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudu. Pārdevējs minēto summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs. Izņēmums ir gadījumi, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies kā citādi.

6.7. Pārdevējam ir tiesības aizturēt Pircēja samaksātās naudas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu saistībā ar to, ka prece ir atgriezta.

6.8. Ja Pircējs ir nepārprotami izrādījis vēlmi izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais lētākais standarta piegādes risinājums, Pārdevējam nav Pircējam jāatlīdzina piegādes papildu izdevumi.

6.9. Izdevumus, kas radušies saistībā ar preču atgriešanu, sedz Pircējs.

6.10. Pircējs ir atbildīgs par to, lai tiktu saglabāta preces kvalitāte un tā tiktu droši pārvietota visā atteikuma saistību īstenošanas laikā. Pircējs ir atbildīgs par to, lai preces vērtība viņa darbību dēļ nesamazinātos un tā tiktu lietota saudzīgi un atbilstoši mērķim.

XXX

6.11. Atteikuma tiesību īstenošanas termiņā Pircējam ir tiesības preci lietot, lai pārbaudītu tās īpašības un darbību apjomā, kādā tas tiktu darīts pirms preces iegādes. Precei ir jābūt veselai, vizuāli nevainojamai, ar marķējumu, aizsardzības pārvalku un nelietotai. Ja tā nav pilnībā komplektēta un nav oriģinālajā iepakojumā vai iepakojums ir bojāts, vai pati prece ir bojāta, Pārdevējs ir tiesīgs samazināt preces vērtību atbilstoši tās nolietojumam vai atteikties to pieņemt. Atmaksājamo summu Pārdevējs aprēķina, Pircēja samaksāto summu samazinot proporcionāli konstatētajām nepilnībām. Par jauno preces vērtību Pārdevējs Pircēju informē rakstiski, nosūtot vēstuli uz pasūtījumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

6.12. Pircējam prece jāatgriež oriģinālajā iepakojumā un komplektācijā, kādā tā tika saņemta, klāt pievienojot preces pavaddokumentus – garantijas apliecību (ja tāda tika izsniegta), lietošanas instrukciju un citus saistošos dokumentus.

6.13. Atteikuma tiesības netiek piemērotas:

6.13.1. ja iegādātā prece izgatavota pēc individuāla pasūtījuma;

6.13.2. ja iegādāta prece, kas ātri bojājas vai kurai ir īss derīguma termiņš;

6.13.3. ja iegādāta aizzīmogota prece, kas nav piemērota atgriešanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ, vai tā pēc piegādes ir atvērta;

6.13.4. ja prece savu īpašību dēļ pēc iegādes vairs nav atšķirama no līdzīgām lietām, ar kurām tā ir sajaukusies;

6.13.5. ja preces cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, ko kontrolēt nav Pārdevēja ziņā un kas var rasties atteikuma laikā;

6.13.6. ja pirms pakalpojuma sniegšanas Pircējs ir skaidri un nepārprotami paudis piekrišanu un apliecinājis, ka zaudēs atteikuma tiesības, tiklīdz Pārdevējs Līgumu būs pilnībā izpildījis;

6.13.7.  ja radusies cita situācija saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7. GARANTIJA

7.1. Interneta veikalā nelss.lv piedāvātajām precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija – ar nosacījumu, ka tas norādīts preces pavaddokumentos. Garantijas termiņš ir vismaz 2 (divi) gadi, taču ražotājs var noteikt arī īsāku vai garāku garantijas termiņu. Precīzs preces garantijas termiņš jājautā Pārdevējam.

7.2. Ražotāja garantija ir spēkā, uzrādot:

7.2.1. pirkumu apliecinoša dokumenta oriģinālu. Ne maksājuma uzdevums, ne arī bankas izdruka par maksājuma izpildi nav uzlūkojama par pirkumu apliecinošu dokumentu;

7.2.2. aizpildītu garantijas apliecību, ja tāda ir iekļauta preces komplektācijā.

7.3. Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumu, Pircējam prece jānogādā:

7.3.1. garantijas apliecībā norādītajā servisa centrā vai
7.3.2. Pārdevēja faktiskajā adresē.

7.4. Preces transportēšanas izdevumus sedz Pircējs.

7.5. Garantija ir saistoša tās devējam (ražotājam) saskaņā ar garantijas dokumenta nosacījumiem.

7.6. Ražotāja garantijas nosacījumi neattiecas uz aksesuāriem, izejmateriāliem, barošanas elementiem un precēm ar ierobežotu darbības laiku.

7.7. Ražotājs nesniedz garantiju, ja bojājumi radušies Pircēja vainas dēļ.

8. PRETENZIJAS PAR LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠU PRECI VAI PAKALPOJUMU

8.1. Neatkarīgi no tā, vai ražotājs sniedz garantiju, ja Patērētāju tiesību likuma izpratnē Pircējs ir fiziskā persona, viņš ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Pircējs iesniedz Pārdevējam prasījuma pieteikumu 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad viņš atklājis, ka prece vai pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem.

8.2. Ja fakts, ka prece neatbilst līguma nosacījumiem. atklājas pirmo 6 (sešu) mēnešu laikā no preces iegādes dienas, Pircējs var izvirzīt Pārdevējam vienu no prasībām:

8.2.1. bez atlīdzības novērst neatbilstību vai atlīdzināt izdevumus saistībā ar preces neatbilstību;
8.2.2. apmainīt preci pret tādu pašu vai līdzvērtīgu preci, lai nodrošinātu atbilstību līguma noteikumiem;
8.2.3. atcelt līgumu un atmaksāt summu, kas samaksāta par preci.

8.3. Ja preces neatbilstība līguma nosacījumiem atklājas pēc 6 (sešiem) mēnešiem, Pircējs var izvirzīt Pārdevējam vienu no prasībām:

8.3.1. bez atlīdzības novērst neatbilstību vai atlīdzināt izdevumus, kas radušies preces neatbilstības novēršanas dēļ;
8.3.2. apmainīt preci pret tādu pašu vai līdzvērtīgu preci.

8.4. Pircēja tiesības pieteikt prasījumu saistībā ar preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem (saskaņā ar 8.1., 8.2. un 8.3. punktu) attiecas uz visiem pirkumiem neatkarīgi no tā, vai pirkums veikts interneta veikalā nelss.lv vai Pārdevēja adresē.

8.5. Pircējs prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu piesaka Pārdevējam. Vienlaikus ar prasījuma pieteikumu Pircējs iesniedz arī pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju.

8.6. Pārdevējs nav atbildīgs par tādiem preces defektiem, kas radušies nolietojuma, apzināti izdarītu bojājumu, nolaidības, neatbilstošas vides, lietošanas instrukcijas ignorēšanas, kļūdainas lietošanas, neuzmanīgas transportēšanas un bez Pārdevēja ziņas veikta remonta rezultātā.

8.7. Ja prece izrādās Pircējam nepiemērota izmēra, krāsas, formas vai līdzīgu iemeslu dēļ, bet tā ir līguma noteikumiem atbilstoša, Pircējs nav tiesīgs pieprasīt preci apmainīt pret citu. Līdzīgi kā preces apmaiņu, Pircējs nevar pieprasīt atmaksāt naudu, ja precei nav defektu, tā nav bojāta, bet šķiet nepiemērota vai vairs nepatīk. Šis nosacījums neattiecas uz pirkumiem, kas veikti interneta veikalā nelss.lv.

9. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

9.1. Pārdevēja rīcībā nodotie Pircēja personas dati tiek apstrādāti atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām un citu Latvijas Republikas tiesību aktu normām, kas nosaka personas datu apstrādi un aizsardzību. Pircēja personas dati tiek apstrādāti un glabāti, izmantojot organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai pretlikumīgas atklāšanas vai maiņas, kā arī no jebkādas pretlikumīgas apstrādes. Vairāk par Personas datu apstrādi – nelss.lv sadaļā “Privātuma politika”.

10. SĪKDATNES (cookies)

10.1. nelss.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina plašākas interneta veikala nelss.lv izmantošanas iespējas. Vairāk par sīkdatnēm – nelss.lv sadaļā “Privātuma politika”.

11. AUTORTIESĪBAS ©

11.1. Nelss.lv ir Pārdevēja un Pārdevēja sadarbības partneru īpašums, un tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

11.2. nelss.lv satura (tostarp publicēto materiālu, logotipu, attēlu, grafisko risinājumu utt.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana komerciālos nolūkos ir aizliegta, ja vien autortiesību vai intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav piekritis šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura ielādi un glabāšanu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī un izdrukāšanu tikai personīgai (nekomerciālai) lietošanai.

11.3. nelss.lv saturu citēt ir atļauts saskaņā ar autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Citējot saturu, ir jānorāda tā avots, taču aizliegts reproducēt, publicēt vai izplatīt nelss.lv pārstāvētās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējas rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.

11.4. nelss.lv autortiesību pārkāpuma gadījumā Pircējs var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

12. Saites

12.1. Domājot par pircēju ērtībām un labāku informētību, nelss.lv var būt norādītas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Šīs saites ir dotas tikai kā informācijas avots. Pārdevējs neuzņemas atbildību par ziņām, ko sniedz trešās personas, arī tad, ja informācija ir atrodama, pateicoties nelss.lv vietnē izveidotai saitei. Atbildību saistībā ar informācijas publiskošanu savās mājaslapās uzņemas trešās personas pašas, un Pārdevējs neatbild par jebkuru nepilnīgu, kļūdainu vai nepatiesu informāciju.

12.2. Apmeklējot trešo personu tīmekļa vietnes, Pircējam patstāvīgi jāiepazīstas ar to lietošanas nosacījumiem un vietnes privātuma politiku.

13. ATBILDĪBA

13.1. Pārdevējs neuzņemas atbildību par izdevumiem vai cita veida zaudējumiem, kas varētu rasties tīmekļa vietnē nelss.lv norādītās informācijas izmantojuma dēļ vai tamdēļ, ka nelss.lv piedāvātais pakalpojums vai prece, tīmekļa vietne vai interneta veikals nelss.lv kāda iemesla dēļ nav pieejams vai nelss.lv darbība ir bijusi traucēta vai uz brīdi pārtraukta.

13.2. Pārdevējs neuzņemas atbildību un jelkādus riskus, ja Pircējs nav iepazinies vai ir tikai daļēji iepazinies ar Noteikumiem un uzņēmuma Privātuma politiku.

13.3. Pārdevējs nav atbildīgs par interneta veikala nelss.lv vietnē publicētajos attēlos redzamo preču krāsu, lieluma, formas vai citu parametru neatbilstību preču patiesajām īpašībām.

13.4. Pircējs pilnībā uzņemas atbildību un iespējamos riskus saistībā ar interneta veikalā nelss.lv veiktajiem pirkumiem, tostarp preces saņemšanu (pieņemšanu).

13.5. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos saistību izpildes jomā vai to nepildīšanu, ja šādas sekas radušās tādu iemeslu dēļ, kurus Pārdevējs nespēj kontrolēt vai iespaidot, tostarp saistībā ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai valsts mēroga ārkārtas stāvokli, klimata anomālijām, nolaidību no trešo personu puses, tehniskām kļūmēm tīkla savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoru un to programmatūru atteikuma gadījumā.

14. CITI NOTEIKUMI

14.1. Informācijas aprite. Pārdevējs nepieciešamo informāciju Pircējam nodod, izmantojot tā e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot saziņas veidus, kas tam ir ērti un ir norādīti nelss.lv sadaļā “Kontakti”, vai kontaktinformāciju, kas sniegta pie katra Pārdevēja profila.

14.2. Ja Pircējam radušās neskaidrības vai domstarpības, viņš šos jautājumus risina telefoniski vai izmantojot e-pastu, kontaktējoties ar Pārdevēja klientu servisu.

14.3. Tīmekļa vietnes un interneta veikala nelss.lv darbību regulē Latvijas Republikas tiesību akti, kas ir piemērojami arī šiem Noteikumiem. Ja Pircējs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību likuma izpratnē, viņa attiecības ar Pārdevēju regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi normatīvie akti par patērētāju tiesību aizsardzību.

14.4. Visas domstarpības vispirms tiks risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās tomēr netiks panākta, strīds saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu tiks nodots izvērtēšanai tiesā.

14.5 Nelss.lv patur tiesības bez jebkādiem brīdinājumiem bloķēt vai slēgt Pircēja, kā arī Pārdevēja profilu un/vai kontu, kā arī Nelss.lv var bez brīdinājuma dzēst Pārdevēja produktu, ja Nelss.lv uzskata, ka Pārdevējs kaut kādā veidā ir pārkāpis Nelss.lv iekšējos noteikumus un uzņēmuma politiku.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI TIRGOTĀJIEM / PĀRDEVĒJIEM

1. ABONEMENTS

1.1. Iegādājoties abonementu Nelss.lv, negarantē Pārdevēja produktu publiskošanu un piekrītot šiem noteikumiem Pārdevējs piekrīt, ka produkti netiks publiskoti, ja Nelss.lv administrators uzskatīs iesniegto/s produktus par nekvalitatīviem vai kādu citu iemeslu pēc nepubliskojamiem.

1.2. Iegādājoties Abonementu, Pārdevējs apzinās, ka samaksātā Abonēšanas maksa netiek atgriezta/atmaksāta, un ja Pārdevējs kādu iemeslu pēc izvēlas nelietot pakalpojumu, tas 30 dienu laikā, pēc Abonementa iegādes, beidzas automātiski, ja netiek pagarināts.

2. KOMISIJAS MAKSA

2.1. Komisijas maksa katram Abonementam ir savādāka un tā var būt no 7-18%, atkarīgs no izvēlētā Abonementa un produktu kategorijas, kurā Pārdevējs vēlas izvietot savus produktus.

3. PIEGĀDE

3.1. Katrs Pārdevējs pats rūpējas par preces piegādi klientam, iespējojot Piegādes funkcionalitāti savā Pārdevēja/Tirgotāja profilā.

3.2. Piegādes informācijai ir jābūt pareizi un precīzi norādītai pie katra produkta, lai klientam nerastos lieki jautājumi un process būtu pēc iespējas vieglāks, gan klientam, gan jums kā Pārdevējam.

4. JAUTĀJUMU/ PROBLĒMU RISINĀJUMI – NAUDAS ATMAKSA KLIENTAM

4.1. Katram Pārdevējam pašam ir rūpējas par naudas atmaksas procesu klientam (situācijas noskaidrošana, iemeslu un citu jautājumu risināšana), līdz brīdim, kad ir jāiesūta naudas atmaksas pieprasījums Nelss.lv, ja naudas atmaksa ir pēdējais un galīgais situācijas risinājums.

4.2. Jebkurus jautājumus, kas ir radušies klientam risina Pārdevējs sarunu ceļā. Jautājumu risināšanai lūgums piedāvāt klientam izmantot Atbalsta iespēju, jūsu Veikala profilā, tādā veidā vajadzības gadījumā arī Nelss.lv var sekot līdzi problēmas atrisināšanā un vajadzības gadījumā sniegt nepieciešamo palīdzību, gan klientam, gan Pārdevējam.

5. DATU UN FAILU IEVIETOŠANA/PUBLISKOŠANA

5.1. Katrs Pārdevējs rūpējas par ievietoto datu pareizību un to autortiesībām atsevišķi, lai netiktu pārkāpti likumi.

5.2. Ievietojot produktus un norādot to cenu, tā nedrīkst būt lielāka kā tā norādīta tirgotāja/pārdevēja mājas lapā vai tā veikalā. Ievietojot produktu un norādot paaugstinātu cenu tam, pārdevējs/tirgotājs apzinās un saprot, ka viņa profils un viņa produkti var tikt dzēsti bez brīdinājuma.

5.3. Tirgotājs/pārdevējs nodrošina aktuālās informācijas pieejamību pie katra produkta. Aktuālo piegādes informāciju, noteikumus un nosacījumus utt.

6. KONTA – PROFILA BLOĶĒŠANA/DZĒŠANA

6.1. Nelss.lv patur tiesības jebkurā laikā, bez brīdinājuma dzēst, apturēt vai jebkādā citā veidā ierobežot Pārdevēja piekļuves, profila redzamību, konta dzēšanu, produktu dzēšanu šādos gadījumos, ko Nelss.lv administrācija būs konstatējusi, vai būs aizdomas par šādu darbību veikšanu no Pārdevēja puses: pārkāptas autortiesības, neadekvāta materiāla vai informācijas publiskošana, ļaunprātīga Nelss.lv platformas izmantošana, mēģinājumi jebkādā veidā radīt materiālus zaudējumus Nelss.lv,

7. NORĒĶINI

7.1. Klientam iegādājoties Pārdevēja ievietotās preces Nelss.lv, samaksu par tām ietur Nelss.lv.

7.2. Pārdevējs samaksu par pārdotajām precēm un produktiem saņem tiklīdz Pārdevēja profila bilance pārsniedz €100.00 (ar vai bez PVN 21%). Vienkārši pieprasot līdzekļu izmaksu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu (to var izdarīt no Darbagalda sadaļas Izmaksa). Pārdevējs no sava profila var brīvi sekot līdzi apmaksas statusam. Tiklīdz apmaksa ir saņemta Pārdevējs par to tiek informēts. Izmaksu var pieprasīt un saņemt tikai par tiem produktiem un precēm kuru pasūtījuma statuss ir “Izpildīts”.